projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa III “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”,
Działanie 3.1 “Poprawa Rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.2 “Rozwój MŚP”

oraz we współpracy z Centrum Innowacji FIRE.